Försvarsmakten

Försvarsmakten genomför årligen övningen Combined Joint Staff Exercise (CJSE). Övningen är en årlig multinationell stabsledningsövning som omfattar över 1 200 deltagare från 24 länder och är därmed en av de största internationella krisledningsövningarna som genomförs i Europa.

Syftet är att öva samverkan och ledningsförmåga i en samansatt multinationell stab bestående av både militära och civila aktörer från olika myndigheter och organisationer. Övningen bidrar till ett ökat samarbete över landsgränser och gör det möjligt att träna stabsmedlemmar i att ta komplexa beslut som kan få stora konsekvenser i pressade situationer.

Uppdraget
I dagens internationella konflikter spelar förmågan att förstå och förhålla sig till media en allt viktigare roll.  Som en del av övningen genomförs därför ett mediaspel. Mediaspelet produceras av en mediacell som under övningen löpande publicerar simulerade TV-nyheter, tidningar och sociala medier till övningsdeltagarna. Den frivilliga försvarsorganisationen Criscom har genom avtal med försvarsmakten i uppdrag att bemanna mediacellen under CJSE och andra liknande övningar.  

Vid CJSE 2017 deltog Jörn Holmgren i rollen som chefredaktör i mediacellen. Chefredaktören har två huvuduppgifter. Dels att delta i övningsledningen som sakkunnigi kommunikationsfrågor och dels att leda redaktionsarbetet för att säkerställa att mediaproduktionen styrs mot övningens övergripande mål.   

“Jörn Holmgren har tillfört betydande kompetens till övningen och försvarsmakten har för avsikt att fortsatt efterfråga Jörn Holmgren för att delta och utveckla integrationen av media i kommande övningar.”

CJSE 17 genomfördes 18-28 april 2017 vid Ledningsstridsskolan i Enköping, Luftstridsskolan i Uppsala och Sjöstridsskolan i Karlskrona.